Scenariusz zajęcia “W karnawale same bale” 5/6- latki

karnawalGrupa wiekowa: 5,6-latki

Temat zajęcia: „W karnawale same bale” – rozwiązywanie zagadek słownych.

Cel główny: – zapoznani z różnymi strojami na bal karnawałowy
– wyjaśnienie pojęcia karnawał

Cele operacyjne:
– wita się różnymi częściami ciała
– układa balony wg kolejności od najmniejszej cyfry do największej
– odczytuje powstały wyraz
– podaje znaczenie słowa Karnawał
– opowiada obrazek całymi zdaniami –
– naśladuje charakterystyczne ruchy podanej zabawki
– rozwiązuje zagadki
– dzieli słowa na sylaby
– wysłuchuje głoski w słowach
– przyporządkowuje podpisy do postaci
– mówi, za kogo chce być przebrane na balu
– ozdabia balon różnymi wzorkami
– na przerwę w muzyce podaje balon koledze z prawej strony

Metody:
– słowne: zagadki, objaśniania, rozmowa
– czynna: zadań stawianych do wykonania
– oglądowa: ilustracje pokaz

Formy:
– indywidualna
– zbiorowa

Środki dydaktyczne: sylwety balonów z cyframi i literkami, obrazek bali karnawałowego, tamburyno, obrazki do zagadek, zagadki, podpisy do obrazków, szablon balona, imiona dzieci, smutne i wesołe buzie, klej, pisaki, magnetofon, płyta

Przebieg zajęcia:

1. Witanie się różnymi częściami ciała na przerwę w muzyce.
2. „Balony”
– układnie balonów według kolejności od najmniejszej cyfry do największe
– odczytanie powstałego wyrazu KARNAWAŁ
3. Wyjaśnienie znaczenia słowa: karnawał
– to czas balów, radości i zabaw trwający od Trzech Króli do środy popielcowej.
– na bal karnawałowy ludzie przychodzą przebrani w różne stroje.
4. Omówienie obrazka „Bal karnawałowy”
– Co dzieje się na obrazku?
– Za kogo przebrane są dzieci?
– Czym udekorowana jest sala?
5. Zabawa ruchowa „Bal zabawek”
Dzieci poruszają się w rytmie wygrywanym na tamburynie (marsz, bieg, podskoki). Na przerwę zatrzymują się i czekają na hasło – nazwę zabawki, którą będą odtwarzać:
– Pajac – rytmiczne podskoki pajaca
– Piłka – podskoki obunóż
– Lalka – lekki rozkrok, ręce rozłożone w bok i lekkie przenoszenie się z nogi na nogę
6. „Za kogo przebrały się dzieci?”
Rozwiązywanie zagadek słownych – sprawdzenie poprawnego rozwiązania zagadki na obrazku.
– podział nazw na sylaby i głoski
-przyporządkowanie odpowiedniego podpisu do obrazka
7. „Jaką postacią chciałbym być na balu przedszkolnym?”
– budowanie swobodnych wypowiedzi przez dzieci.
8. Zabawa „Wędrujący balon”
Ozdabianie balonów przy muzyce. Na przerwę dzieci podają kartkę do kolegi siedzącego po prawej stronie i ponownie ozdabiają balon.
9. Ewaluacja – przyklejanie smutnej lub wesołej buzi na balonie.

Podstawa programowa

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
1.1 obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
1.2 przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
3.1 zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
3.2 mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
3.3 uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
3.4 w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.
5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
5.4 uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.
7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
7 .2 odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).
8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
8.2 dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;
9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
9.1 przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
13.1 liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
13.4 rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
14.1 potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;
14.2 potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
14.3 dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
14.4 interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;
14.6 układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;Dodaj komentarz