„O wróbelku Elemelku, pustym brzuszku i rondelku” – słuchanie opowiadania H. Łochockiej

wrobelTemat zajęcia: „O wróbelku Elemelku, pustym brzuszku i rondelku” – słuchanie opowiadania H. Łochockiej
Prowadząca : mgr Dorota Majcher
Data : 11.02.2016 r
Temat tygodnia : „ Zimą pomagamy zwierzętom ”
Temat dnia : „ Głodne ptaszki ”

Postawa programowa wychowania przedszkolnego :

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym,fleksyjnym i składniowym;

9. Wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne.

2) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

1) nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;

3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją
matematyczną

1) liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

5) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;

6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

Cele ogólne :
– rozwijanie koncentracji uwagi i skupienia na treści opowiadania.
– zachęcanie do budowania dłuższych wypowiedzi i formułowania całych zdań
– utrwalenie nazw wybranych ptaków zimujących w Polsce
– rozwiązywanie zagadek słuchowo – dźwiękowych
– ćwiczenia narządów artykulacyjnych
– kształcenie umiejętności matematycznych
– rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej.
– doskonalenie sprawności manualnej dłoni
– nabywanie umiejętności niesienia pomocy ptakom podczas zimy .

Cele operacyjne :
– określa wygląd zewnętrzny ptaków
– rozpoznaje i nazywa gila ,wróbla, sikorkę
– uważnie słucha treści opowiadania
– przelicza elementy na konkretach – przelicza sylwety ptaków
– wie, czym żywią się ptaki zimą
– zna nazwy ptaków spędzających zimę w kraju
– potrafi ułożyć krótkie wyrazy
– bierze aktywny udział w zabawie ruchowej
– rozumie polecenia nauczyciela
– samodzielnie wykonuje zadanie
– potrafi ułożyć kompozycje z wykorzystaniem techniki origami.
– wie w jaki sposób pomóc ptakom przetrwać zimę.

Metody pracy :pokazowa,słowna,czynna

Formy pracy : z całą grupą, indywidualnie

Pomoce : ilustracje ptaków ,obrazki wróbla, sikorki,gila ,wrony ,sroki.
Opowiadanie H. Łochockiej pt: „O wróbelku Elemelku, pustym
brzuszku i rondelku”.Płyta cd z nagraniami odgłosów ptaków ,
odtwarzacz płyt . Kolorowe koła ,pokarm dla ptaków.

Przebieg zajęcia .

1. Nazywanie i porównywanie wyglądu -zaprezentowanych ilustracji ptaków. Opowiadanie treści obrazka. Dostrzeganie i wskazywanie różnic .
2. Przeliczanie sylwet ptaków na obrazkach oraz na obrazkach karmników, na karmnikach i poza nimi.
3. Umieszczanie obrazków ptaków na tablicy – wróbla, sikorki,gila ,sroki, wrony, gawrona , i ilustracji ptaszków w czasie zimy.
4. Słuchanie opowiadania „H. Łochockiej pt. „O wróbelku Elemelku, pustym
brzuszku i rondelku” ”.
5 . Rozmowa na temat treści opowiadania.
– Czy Elemelek był głodny ?
– Czego szukał bohater opowiadania ?
– Kto odwiedził wróbelka Elemelka ?
– Jakiej rady udzieliła wiewiórka wróbelkowi aby przetrwać zimę?
– Czy wróbelek skorzystał z rady wiewiórki?
– Czy dzieci ze szkoły pomogły ptakom przetrwać zimę i w jaki sposób??
6. Słuchanie i rozwiązywanie zagadek dźwiękowych .
7. Naśladowanie odgłosów ptaków – zabawa dźwięko naśladowcza .
8. Próba układanie wyrazów z rozsypanki literowej: ptaki ,sikorka,gile .
Dzielenie wyrazów na głoski i sylaby. Przeliczanie sylab i głosek .
9. Zabawa ruchowa: „Wróbelki”.
10. Układanie kompozycji ptaków z wykorzystaniem techniki origami.
11. Rozmowa na temat potrzeby dokarmiania ptaków i warunków pogodowych w czasie zimy .
12. Wyjście do ogrodu przedszkolnego – umieszczanie pokarmu dla ptaków w karmnikach .Dodaj komentarz